Beëdiging Officieren de dienstdoende schutterij in 1815

Beëdiging Officieren 1815Proces-Verbaal der beëdiging van heren officieren
bij de dienstdoende Schutterij
te Hoogeveen in 1815
 

©Hoogeveen en zijn Historie Jan Pol en Anneke Snippe